Contabilitate și Audit

Evidența Contabilă

Etapele de lucru în procesul de evidență contabilă

 • Prelucrarea documentelor
 • Taxarea;
 • Gruparea;
 • Contarea;
 • Înregistrarea în registrele contabile.


Raportarea:
Ținerea registrelor / cărților contabile și fiscale:

 1. Rapoarte financiare
 2. Rapoarte statistice
 3. Rapoarte privind asigurările obligatorii de stat
 4. Rapoarte și formulare specializate.


Arhivarea și păstrarea

 • Arhivarea si pastrarea documentelor justificative si contabile, cu respectarea conditiilor stabilite prin reglementarile în domeniu.


Inițierea afacerii

1. Realizarea unor planuri de afaceri fundamentate corect in functie de obiectevele generale si specifice ale firmei:

 • Eșalonarea în timp a activităților și delimitarea ariilor de acțiune
 • Asigurarea unui management strategic eficient
 • Atragerea de fonduri și de parteneri sau finanțatori strategici.

2. Implementarea și aplicarea planurilor de afaceri.


3. Consolidarea dezvoltarii pe verticala sau orizontala a firmei, în functie de strategia proprie.


4. Cresterea indicatorilor de performanță.


5. Înregistrarea aparatului de casă.


Oferirea consultanței în domeniul fiscal:

1. Consultanță privind optimizarea fiscală la nivelul organizației dumneavoastră.


2. Acordarea serviciilor privind asistența de specialitate la întocmirea declarațiilor pe venit și impozit.


3. Asistență privind creanțele bugetare (penalități, amenzi, majorări, etc).


4. Informare privind cuantumul şi calculul obligaţiilor de plată pentru:

 • impozitul pe venit din salarii
 • impozitul pe profit
 • impozitul pentru reprezentanțe înfiintate în Republica Moldova ale firmelor straine
 • impozite si taxe locale
 • contribuţiile sociale și medicale,
 • taxa pe valoarea adaugata
 • taxe vamale.


5. Informarea permanentă şi în timp util a conducerii societăţii privind reglementările din domeniul fiscal şi financiar-contabil.


Instruirea personalului cu privire la modul de întocmire al documentelor primare şi circuitul acestora în cadrul organizaţiei.

Auditul

1. Efectuarea procedurile analitice ale entității:

 • Informații comparabile aferente perioadelor anterioare
 • Rezultatele anticipate ale entitatii, cum ar fi prognozele și previziunile, sau estimarile auditorului, cum ar fi o estimare a costului cifrei de afaceri previzionate, a amortizarii
 • Informații referitoare la un sector de activitate similar, după cum urmează compararea indicatorului vânzarilor unei entități cu media pe ramură sau cu alte entități comparabile ca dimensiune, aparținand aceleiași ramuri.

2. Exprimarea unei opinii asupra situațiilor financiare, în toate aspectele semnificative, care ajută la confirmarea veridicității și eficienții raportării financiare pentru instituțiile financiare în calitate de suport parțial pentru primirea creditelor și împrumuturilor, precum și pentru acționari, cu scopul de a atrage capital:

 • Bilanțul contabil
 • Situatia de profit și pierderi
 • Situatia modificarilor capitalului propriu
 • Situatia fluxurilor de numerar.

3. Estimarea probabilităţii prezenţei unor denaturări semnificative în situaţiile financiare.
4. Optimizarea politicilor și procedurilor adoptate de către clienți în domeniul managementului financiar, contribuind astfel la o utilizare mai eficace și eficientă a resurselor agenților economici:

 • Organizarea procesului de elaborare a politicilor financiare
 • Elaborarea proiectului de politici şi proceduri financiare
 • Realizarea de studii aferente diagnosticareii problemelor de funcționare, în fundamentarea deciziilor si în definirea strategiilor de dezvoltare a entității
 • Identificarea metodelor de management financiar, de optimizare a structurii financiare și de diagnosticare a situației patrimonial-contabile si economico-financiare a entității
 • Elaborarea de strategii, politici si proceduri în domeniul managementului financiar
 • Monitorizarea aplicării politicilor şi procedurilor financiare.

5. Îmbunătățirea sistemelor de gestionare a riscurilor semnificative contribuind la îmbunătăţirea sistemelor de management al riscurilor:

 • Stabilirea și implementarea măsurilor de control ale riscurilor
 • Monitorizarea implementării măsurilor de control
 • Revizuirea riscurilor şi raportarea periodică a situaţiei acestora.

Instruirea personalului administrativ cu scopul de a consolida controlul intern al organizației, care permite creșterea fiabilității informațiilor financiare furnizate de către clienți pentru utilizatorii externi.